Opšti uslovi kupovine

Opšti uslovi kupovine

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Opšte uslove kupovine pre korišćenja web stranice https://mojakancelarija.rs u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.
Korišćenjem internet stranice https://mojakancelarija.rs zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Opštim uslovima kupovine, te da ste sa istim saglasni.

1. Opšte odredbe

Prodavac ovim Uslovima korišćenja utvrđuje odnose između Posetioca stranica, Kupaca i Prodavaca, a u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povraćaja i dostave, zaštite ličnih podataka i druga pitanja vezana za korišćenje internet stranice https://mojakancelarija.rs i online kupovine.

Pojmovi
• Prodavac: JUST START d.o.o. društvo za konsalting i menadzment, Ulica Bulevar Nemanjića 71, 18000 Niš, Srbija, upisano u APR pod brojem MB: 21489778, PIB: 111489062, Žiro račun: 160-0000000551060-67 kod Banca Intesa A.D. Beograd
• https://mojakancelarija.rs: Internet stranica u vlasništvu Prodavca;
• Kupac: osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije registruje svoje lične podatke i naruči / plati barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici https://mojakancelarija.rs;
• Posetilac internet stranice: osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije pristupi na https://mojakancelarija.rs, te bez da se registruje, slobodno razgleda istaknutu ponudu proizvoda;
• Korisnici: Kupci i Posetioci stranica zajedno, koji su dobili mogućnost korišćenja servisa sa ili bez nadokanade;
• Korišćenje https://mojakancelarija.rs: pristup stranici https://mojakancelarija.rs radi dobijanja informacija o sadržaju iste, ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine;
• Online kupovina: ostvarivanje kupovine proizvoda putem https://mojakancelarija.rs;
• Maloprodajna cena: cena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u dinarima bez izraženog PDV-a pošto poslovni subjekt nije u sistemu PDV-a
• Prihvaćena ponuda: ponuda po kojoj je izvršena uplata;
• Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na https://mojakancelarija.rs, a koje je moguće kupiti putem online kupovine;
• Sadržaj uključuje: sve informacije sa web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način, sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavac šalje Korisnicima, informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavaca u određenom razdoblju, informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primenjuje treća strana s kojom Prodavac ima sklopljene ugovore, u određenom periodu, podaci o Prodavcu
• Usluga: usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim delovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;
• Transakcija: uplata ili povraćaj iznosa uplate nakon što je Prodavac prodao proizvod/uslugu Korisniku, korišćenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavac prihvata, bankovnim transferom, ili na neku treći način dozvoljen od strane Prodavaca bez obzira na način isporuke.
Značenje izraza navedenih u ovim Uslovima korišćenja (reči u jednini uključuju množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

Član 1.

Uvod i predmet ugovora Ovaj ugovor definiše prava, obaveze, odnos ugovornih strana, polisu privatnosti kao i način sklapanja ovog ugovora između ugovornih strana, a po pitanju korišćenja servisa MojaKancelarija od strane Korisnika.

Član 2.

Ugovor se sklapa između Prodavca i Kupca/Korisnika (pravnog ili fizičkog lica) na godišnjem nivou. Kupac plaća korišćenje godišnje licence za upotrebu servisa MojaKancelarija, kupovinom određenog paketa, istaknutog na internet stranici. Ugovor se zakključuje putem Internet sajta www.mojakancelarija.rs. Kupac se slaže da je pročitao ovaj Ugovor označavanjem prilikom registracije, da je sa istim upoznat i da se slaže sa Uslovima korišćenja. Nakon aktiviranja Korisničkog naloga, Ugovor se smatra sklopljenim i Kupac postaje Korisnik servisa.
Ukoliko Korisnik dobije na privremeno ili probno korišćenje korisnički nalog od strane prodajnog osoblja Provajdera, a u okviru marketing kampanje ili druge prodajne aktivnosti u kojoj Korisnik ne obavlja registraciju na sajtu samostalno, ugovor će se smatrati sklopljenim nakon što korisnik prvi put pristupi servisu MojaKancelarija u probnom periodu.

Član 3.

Prodavac se obavezuje da Kupcu za vreme trajanja ovog ugovora omogući nesmetanu upotrebu internet servisa MojaKancelarija. Neometanom upotrebom servisa smatra se:
1. Servis MojaKancelarija koji je dostupan putem Interneta preko adrese www.mojakancelarija.rs.
2. U obračun vremena dostupnosti ne spadaju periodi u kojima servis nije dostupan usled najavljenih radova na infrastrukturi ili softveru servisa, neočekivanih radova na infrastrukturi ili softveru usled promene zakonske regulative ili prekida u radu na infrastrukturi koja nije pod direktnom kontrolom Prodavca servisa, hakerskim napadima i slično.
3.Internet portal MojaKancelarija, u vlasništvu Prodavca, omogućava Korisniku jednostavno izdavanje ponuda, računa, narudžbenica i otpremnica, putnih naloga, radnih naloga i praćenje finansijskog poslovanja u skladu sa zakonskim normama Republike Srbije.
4. Prodavac je dužan da ažurno i redovno obaveštava Korisnika o svim promenama na portalu, svim zakonskim promenama koji bi mogli da utiču na korišćenje servisa, svim poboljšanjima na servisu, kao i o svim prekidima u korišćenju, bez obzira iz kog razloga oni nastali.
Prodavac je u obavezi da preko stranice ”Baza znanja”, koja se nalazi na istoj internet stranici, omogući Korisniku lako i jednostavno korišćenje servisa.
Korisnik je u mogućnosti da upozorava Prodavca o svim nepravilnostima ili kvarovima na servisu i da za iste dobije objašnjenje od strane Prodavca.
Prodavac je u obavezi da putem sigurnosnih protokola (HTTPS) obezbedi sigurnost protoka podataka između Korisnika i servisa MojaKancelarija.
Prodavac se obavezuje da 30 dana pre isteka Ugovora (godišnje licence) obavesti Korisnika o vremenu isteka Ugovora i dostavi mu profakturu za plaćanje novog godišnjeg paketa.

Član 4.

Prodavac se obavezuje da sve podatke Korisnika, uključujući lične i poslovne podatke, podatke o poslovanju i naročito finansijske pokazatelje čuva u tajnosti, da se prema njima odnosi kao prema poslovnoj tajni i da ih ni u kom slučaju ne može pružiti na uvid, prodati ili na bilo koji drugi način omogućiti trećim licima pristup istima, osim ako isti nisu zatraženi od strane organa vlasti zvaničnim putem.
Izuzeto od stava jedan ovog člana su podaci koji su u vreme sklapanja ugovora ili nakon sklapanja ugovora postali javni i kao takvi postali dostupni na javnim servisima kao što su veb sajt APR, veb sajt NBS ili drugi javni servisi. Prodavac zadržava pravo da prikuplja statističke podatke nastale upotrebom servisa od strane Korisnika isključivo za potrebe unapređenja servisa. Statistički podaci ne obuhvataju konkretne poslovne podatke kao što su podaci o klijentima Korisnika i drugi podaci koji se mogu smatrati poslovnom tajnom. Svi prikupljeni statistički podaci će se čuvati i obrađivati isključivo anonimno. Prodavac nema pravo uvida u konkretne poslovne podatke Korisnika koji nastaju upotrebom Servisa, osim ukoliko to nije neophodno zarad rešavanja tehničkih problema i kvarova na samom Servisu, bilo da su prijavljeni od strane korisnika ili uočeni od strane tehničkog osoblja Prodavca.

Član 5.

Ugovorne strane saglasne su da odgovornost Prodavca ne može preći iznos godišnje nadoknade koju je Korisnik uplatio Prodavcu na ime nadoknade za upotrebu servisa MojaKancelarija u tekućoj godini. Prodavac ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak podataka koja eventualno može biti naneta korisniku, direktno ili indirektno, materijalno ili ne materijalno, usled upotrebe servisa MojaKancelarija, a naročito usled eventualnih hakerskih napada ili drugih okolnosti koje nisu pod direktnom kontrolom Prodavca. Korisnik se obavezuje da neće ni na koji način pravno uznemiravati Prodavca po ovom osnovu.

Član 6.

Korisnik je dužan, kako bi nesmetano koristio servis, da obezbedi sve tehničke preduslove za korišćenje veb servisa MojaKancelarija i to: računar, internet konekciju i adekvatan Internet brovzer.
Korisnik se obavezuje da servis koristi u skladu sa aktuelnim propisima i zakonima Republike Srbije te da se suzdržava od svih nelegalnih aktivnosti. Takođe, ukoliko naiđe na problem, koji nije opisan na stranici ”Baza znanja”, da o istom obavesti Prodavca i traži njegovo rešenje. Takođe, suzdržava se od širenja negativnih glasina i komentara o samom servisu i Prodavca koja nisu utemeljena na realnom stanju stvari, naročito ako pre toga nije pokušao da isti problem reši u direktnoj komunikaciji sa Prodavcem.

Korisnik, ukoliko ranije nije izvršio plaćanje adekvatnog godišnjeg paketa, kad istekne probni period, ima mogućnost uplate nadoknade i postane godišnji legalni korisnik servisa. Generisan Predračun Korisnik će dobiti na mejl sa pojedinostima uplate. Korisnik može koristiti samo jedan probni period sa jedne IP adrese i sa jednim registrovanim nalogom. Ukoliko korisnik ne uplati definisan iznos profakture neće mu biti omogućeno dalje korišćenje servisa niti korišćenje probnog perioda. U tom slučaju Prodavac ima mogućnost da obriše korisnički nalog sa svim do tada nastalim podacima sa tog naloga.

Član 7.

U slučaju da Korisnik servisa pokušava da izvrši neku ilegalnu radnju, u smislu radnji kriminalnog karaktera, kako prema Prodavcu tako i prema drugim Korisnicima servisa, ne ovlašćeno pristupa podacima Prodavca ili drugih Korisnika, ne koristi servis u skladu sa njegovom namenom, ometa druge korisnike u radu i slično – Prodavac zadržava pravo da privremeno ili trajno onemogući Korisniku pristup servisu MojaKancelarija, podnese tužbu protiv Korisnika, raskine ovaj Ugovor jednostrano i zahteva nadoknadu štete u punom iznosu.

Član 8.

Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme. Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj ugovor po ličnom nahođenju uz prethodnu najavu drugoj strani od 30 dana. Obaveštenje o raskidu Ugovora se može obaviti pismeno ili putem email poruke na email adrese Korisnika evidentirane u Korisničkom nalogu odnosno zvaničnu email adresu Prodavca. Ukoliko Korisnik raskida ugovor pre isteka perioda do godinu dana od poslednje izvršene uplate, bez da je Prodavac načinio povredu članova ovog Ugovora, Prodavac nije dužan da Korisniku izvrši proporcionalni povraćaj uplaćenih sredstava. Ukoliko korisnik raskida ugovor pre isteka perioda od godinu dana od dana poslednje uplate zbog kršenja ovog Ugovora od strane Prodavca, Prodavac je obavezan da Korisniku izvrši proporcionalni povraćaj uplaćenih sredstava za preostali period do kojeg je Korisnik imao pravo na upotrebu servisa. Prodavac ima pravo da raskine ovaj ugovor pre isteka i bez najave ukoliko se korisnik ne pridržava odredbi ovog Ugovora. U tom slučaju Prodavac nije dužan da Korisniku izvrši proporcionalni povraćaj uplaćenih sredstava. Ukoliko Korisnik nije skrivio raskid ovog Ugovora, Prodavac može raskinuti ovaj Ugovor uz prethodnu najavu Korisniku u skladu sa ovim Ugovorom pri čemu je dužan da Korisniku izvrši proporcionalni povraćaj uplaćenih sredstava.

Član 9.

Prodavac zadržava pravo da bez prethodne saglasnosti Korisnika izvrši promenu sadržine ovog Ugovora o čemu mora obavestiti Korisnika putem email poruke najmanje 7 dana pre nastanka izmena. Korisnik može prihvatiti promene ili odlučiti da raskine Ugovor pri čemu će se primenjivati odredbe člana 8 ovog Ugovora. Korisnik ne može preneti ovaj Ugovor na drugo pravno lice bez prethodne najave i pismene saglasnosti Prodavca. Prodavac može preneti ovaj Ugovor na drugo pravno lice, bez prethodne saglasnosti Korisnika.

Član 10.

Ovaj Ugovor može se raskinuti u slučaju više sile, kao i u slučaju promenjenih okolnosti na koje strane ne mogu uticati, a koje bitno otežavaju izvršenje njihovih obaveza. Kao okolnosti koje predstavljaju višu silu i koje kao takve onemogućavaju izvršenje obaveze ugovornih strana, smatraju se naročito: promene zakonskih propisa, rat, građanski rat, elementarne nepogode, generalni štrajk, epidemije širih razmera, prirodne katastrofe i ostale okolnosti koje su van uticaja i kontrole ugovornih strana, a koje kao takve sprečavaju izvršenje ugovornih obaveza. U slučaju nastupanja okolnosti koje predstavljaju višu silu, strana koja je pogođena višom silom neodložno će obavestiti drugu stranu da je u nemogućnosti da izvršava svoje obaveze. Ukoliko ugovorne strane utvrde da je usled okolnosti koje predstavljaju višu silu trajno onemogućeno izvršenje ugovornih obaveze, ugovorne strane će raskinuti ovaj Ugovor. Ukoliko ugovorne strane utvrde da se obaveze mogu izvršiti, ali uz znatnu štetu koju trpi jedna ili obe ugovorne strane, zajednički će doneti odluku da izmene odredbe Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne mogu složiti oko okolnosti koje predstavljaju višu silu, ili ukoliko ne mogu postići saglasnost u smislu odredbi prethodnog stava, primeniće se odredbe Ugovora o načinu rešavanja sporova. U slučaju raskida ugovora po osnovu više sile ili otežanih okolnosti, svaka strana zadržava koristi koje je dobila po ovom Ugovoru. Ugovorna strana koja je u docnji i koja je pala u docnju pre nastupa okolnosti koje predstavljaju višu silu, ne može se pozivati na višu silu, niti na otežane okolnosti koje sprečavaju ili znatno otežavaju izvršenje obaveza.

Član 11.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova kupovine, korisnik odnosno kupac, izjavljuje da je upoznat i saglasan sa:
Opšti uslovi poslovanja;
Načini plačanja i isporuke;
Sigurnost online kupovine;
Zaštita ličnih podatka;

Član 12. 

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove koji mogu nastati u tumačenju i izvršenju ovog ugovora ili u vezi sa izvršenjem ovog ugovora rešavaju mirnim putem. U slučaju da ugovorne strane spor ne mogu rešiti mirnim putem saglasne su da se spor poveri na rešavanje Privrednom sudu u Nišu.