PONUDA, RAČUN I OTPREMNICA

Ponuda, račun, otpremnica, narudžbenica i druga papirologija može uzimati puno više vremena nego što je to potrebno kada je u pitanju vođenje poslovanja. Kako biste mogli zadržati fokus na onome što je zaista bitno, a manje razmišljali o papirologiji, MojaKancelarija – aplikacija u oblaku Vam omogućava brzo i efikasno kreiranje navedenih elemenata čak i kada niste u svojoj kancelariji.

Naša aplikacija zamišljena je kao poslovni alat za sve koji žele da na jednom mestu imaju evidenciju poslovanja, a sa osnovnim modulom koji je besplatan za probu mogu se kreirati ponude, računi, otpremnice i narudžbenice. Jednostavnost korišćenja je ono po čemu se MojaKancelarija ističe, kao i lakoćom pretraživanja već kreiranih računa ili ponuda.

Šta je ponuda?

Ponuda se može opisati kao dokument između zainteresovanih strana, odnosno potencijalnog kupca određene usluge ili proizvoda koji dobije od izvršioca te iste usluge/proizvoda.

Za razliku od računa, s ponudom se može predstaviti ono što izvođač nudi u svom poslovanju jer se ista ne knjiži i nema nikakvih pravnih posledica ako zainteresovana strana odbije ponudu jer se niko ne obavezuje plaćanjem.

Kod izrade ponude ne mora se držati osnovne forme ili strukture, pa se može, a i ne mora navesti cena, kao i ostali komercijalni uslovi.

Ipak, preporuka je da izgled ponude bude što sličniji računu kako bi se održao nivo poslovne prezentacije, a obično nema nikakvih promena u sadržaju koji se kasnije odnosu na račun.

Izrada ponude u MojaKancelarija aplikaciji

Prvi korak kod izrade ponuda je upis potencijalnog ili odabir postojećeg klijenta, kao i postavljanje datuma izrade, do kada važi ponuda, načina plaćanja uz mogućnost upisa dodatnih napomena.

Kako bi se olakšala izrada ponude, potencijalne klijente se mogu dodati odmah sa osnovnim podacima, umesto odlaska u popis svih klijenata. Takođe, pre snimanja ponude potrebno je popuniti sva polja označena uzvičnikom.

Izrada ponuda - osnovni podaci - MojUred aplikacija u oblaku

Kod izrade, među ostalim opcijama u okviru aplikacije moguće je prilagoditi ponudu i za tržište van Republike Srbije budući da Moja Kancelarija ima odabir valute i automatsko povlačenje srednjeg krursa Narodne banke Srbije na dan kreiranja ponude.

Zadnji korak odnosi se na odabir proizvoda ili usluga koje će se naći unutar ponude.

Izrada ponuda - ostale opcije/stavke - MojUred aplikacija u oblaku

Dodatne informacije u vezi izrade ponuda možete pronaći kod naše baze znanja.

Šta je račun?

Račun, odnosno faktura, kao knjigovodstveni dokument je u pisanom ili elektronskom obliku služi kao potvrda o nastalom poslovnom događaju. Ako je poslovni događaj stvarno nastao, račun se koristi kao osnova za knjiženje. Poslovnim događajem u ovome smislu smatra se prodaja, odnosno kupovina proizvoda i usluga, te uplaćen/isplaćen avans.

Zakonom su propisani elementi koje račun mora sadržati. To su: naziv i broj, opis, cena, datum nastanka poslovnog događaja, datum izdavanja računa i potpis, kao i podaci o izdavaocu računa i kupcu. Propisani elementi računa proširuju se u zavisnosti od pravnog oblika subjekta, načina plaćanja i internih akata.

Izlazni računi

Dokumenti koji služe za finansijsko praćenje prodaje proizvoda ili izvršavanje usluga nazivamo izlazni račun, odnosno izlazna faktura. Skraćeno, KIR. Izlazne račune dobavljači izdaju kupcima.

Ulazni računi

Ulazni računi, odnosno ulazne fakture su dokumenti koji služe za finansijsko praćenje kupljenih roba ili usluga. Skraćeno, KPR. Ulazne račune primaju kupci od dobavljača.

Izrada računa

S obzirom da se računi dele na izlazne i ulazne, prvi korak je odrediti o kakvom se računu radi.

Izrada izlaznog računa

Prilikom izdavanja računa u kategoriji dokumenata se odabere izlazni račun. Sledeći korak je u gornjem desnom uglu, pritiskom na gumb kreirati novi račun. 

Sada je potrebno upisati potencijalnog ili odabrati postojećeg klijenta, kao i postaviti datum izrade, valutu, načine plaćanja, poslovnicu, naplatni uređaj, datum isporuke i napomene.

Kako bi se olakšala izrada, potencijalni klijenti se mogu dodati odmah u osnovnim podacima, umesto odlaska u popis svih klijenata. Takođe, pre snimanja potrebno je popuniti sva polja koja su označena crvenim uzvičnikom.

izrada izlaznog računa

Kod izrade, u okviru aplikacije moguće je prilagoditi račun i za tržište van Republike Srbije budući da MojaKancelarija ima odabir valute i automatsko povlačenje srednjeg kursa Narodne banke Srbije na dan kreiranja računa. Takođe, u ostalim opcijama moguće je označiti radi da li se radi o avansnom računu.

ostale opcije izlaznog računa

Zadnji korak odnosi se na odabir proizvoda ili usluga koje će se naći unutar izlaznog računa.

izlazni račun dodavanje proizvoda

Izrada ulaznog računa

Koraci za izradu ulaznog računa slični su onima za izradu izlaznog računa, osim što za ulazni račun nema opcije odabira poslovnice, naplatnog uređaja i datuma isporuke. Logično, jer te podatke određuje dobavljač.

Šta je otpremnica?

Kod izdavanja robe sa skladišta koristi se otpremnica kao skladišni dokument, a upotrebljava se kada se za fakturiranje koristi račun. Račun i otpremnica mogu sadržati iste informacije poput kupca, dobavljača, vrste i količine robe, ali za razliku od računa, na otpremnici se ne nalaze komercijalne informacije.

Izrada otpremnice

Otpremnice se kreiraju po istom principu kao ponude i računi. Potrebno je odabrati klijenta, a ako je u pitanju međunarodna otpremnica moguće je odabrati i valutu. Zadnji korak je opet navođenje proizvoda koja se isporučuje.

Izrada otpremnica - sve opcije - MojUred aplikacija u oblaku

Dodatne informacije u vezi izrade otpremnice možete pronaći kod naše baze znanja.

Šta je narudžbenica?

Narudžbenica je dokument izdat od  strane prodavca kojim se prikazuje vrsta, količina i cena proizvoda ili usluge kupcu. Slanje narudžbenice predstavlja jednokratni ugovor između zainteresovanih strana za koje se plaćanje mora izvršiti.

Izrada narudžbenice

Princip izrade narudžbenice sličan je prethodnim stavkama izrade budući da su u pitanju isti elementi koji se moraju popuniti kako bi se uspešno izradila narudžbenica.

Izrada narudžbenice - sve opcije - MojUred aplikacija u oblaku
Dodatne informacije u vezi izrade ponuda možete pronaći kod naše baze znanja.

Funkcionalnost aplikacije MojaKancelarija proširiva je uz dodatne module poput Putni nalog i loko vožnja.